O Fundacji

Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 23 stycznia 2007 roku i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 20 marca 2007 roku.

Podstawowym celem Fundacji jest wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek w Polsce, jak również:

  • wspieranie działań zapewniających bezpieczeństwo pacjenta i pracy pielęgniarki dla uzyskania i utrzymania wysokiej jakości usług oraz prestiżu zawodowego,
  • wymiana informacji pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych, medycznych, społecznych, biznesowych,
  • upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o stanie pielęgniarstwa polskiego, jego potrzebach i rzeczywistości na tle europejskim i ogólnoświatowym,
  • wspieranie we wprowadzaniu zmian i norm w zakresie kształcenia, wykonywania zawodu i zagadnień prawnych obowiązujących w UE,
  • dbanie o wysoką etykę zawodową pielęgniarek,
  • współdziałanie w planowaniu i organizowaniu służby zdrowia w zakresie pielęgniarstwa.

Dodatkowe informacje